سفره چی در نشریۀ گیم آور

 

نشریه گیم آور یکی از بهترین نشریه های گِیم کشور است که تا به حال چند شماره مطالب زیبایی را به چاپ رسانده است. آیدین نوری عزیز در شمارۀ ششم نشریه گیم آور در مورد یکی از محبوب ترین بازی های استودیو بلوط گیمز (سفره چی) در قسمت اخبار بازی های ایرانی صفحه ۵ این نشریه، مطلبی با عنوان “لذت رستوران داری با سفره چی” نوشته است:

بـازی «سـفره چـی» در سـبک رسـتوران داری بـا همـکاری مشـترک دو اسـتودیوی گلیـم گیمـز و بلـوط گیمـز سـاخته و منتشــر شــده اســت. در ایــن بــازی، بازیکــن وظیفــه راه انــدازی و مدیریــت رســتورانهای مختلــف را بــر عهــده دارد. همچنیــن به عنــوان سرآشــپز همــ هی رسـتوران ها بایـد سفارشـات تـک تـک مشـتریان را آمـاده کنـد و تحویـل بدهـد. هــر رســتوران شــامل دو بخــش آشــپزخانه و فضــای داخلــی می شــود و بازیکنــان بایــد مــواد اولیــه، دســتگاه ها، غذاهــا، میــز و صندلــی، وســایل تزئینــی و مــوارد مختلـف دیگـر را بـه رسـتوران ها اضافـه کـرده و بـا کیفیـت بالاتـری بـه مشـتریان رســیدگی کننــد.

در حـال حاضـر، ۲۰ کاراکتـر مشـتری در بـازی قـرار دارد کـه هـر مشـتری، ظاهـر و صــدای منحصر به فــرد خــود را دارد و از ابتــدای ورود بــه رســتوران تــا انتهــای تحویــل گرفتــن یــا نگرفتــن ســفارش خــود، بــا دیالوگهــای مختلفــی نســبت بــه اتفاقــات بــازی، واکنــش نشــان میدهــد.

ســفره چــی شــامل ۶ رســتوران مختلــف بــوده کــه هــر مــاه بــه ایــن تعــداد، یــک رســتوران جدیــد اضافــه میشــود. مثــلا رســتوران دیــزی ســرا، شــامل دیــزی، کوفتـه، کشـک بادمجـان، نـون سـنگک و مخلفاتـی مثـل سـیر ترشـی و … اسـت. یــا پیتزایــی، شــامل انــواع پیتــزا، مــرغ ســوخاری و ســیبزمینی اســت. هـر رسـتوران، ۴۰ مرحلـه دارد و در مجمـوع ۲۴۰ مرحلـه کـه بـه ترتیـب، رسـتوران دیــزی ســرا، پیتزایــی، کبابــی، ســاندویچی، بیرون بــر و قنــادی بــرای کاربــر بــاز میشــوند.

بـازی دارای چالشهـای آنلایـن هـم هسـت و بهصـورت دوره ای، تعـدادی مرحلـه در قالــب یــک مراســم خــاص، همــراه بــا پوســته ها و دیالوگ هــای مخصــوص مراســم بــه بــازی اضافــه می شــوند و بازیکنــان می تواننــد در آنهــا شــرکت کننــد. ســفره چــی در هشــتمین جشــنواره بازیهــای ویدیویــی تهــران، نامــزد دریافــت جایــزه بهتریــن بــازی ســال از نــگاه مــردم و بهتریــن بــازی ســبک شبیه سـازی بـود و در سـال ۹۷ توانسـت بهتریـن بـازی فصــل بهــار کافــه بــازار شــود.

لینک دانلود نشریه ششم گیم آور

نوشتهٔ پیشین
نقد و بررسی کاسب کار در ویجیاتو
نوشتهٔ بعدی
بررسی سفره چی در بازیاتو

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید