ایمپرزا قالبی است با انواع نمونه کارهای ویژه

مسترمخ

بسکتبال خیابانی

پرسون پرسون

تاکسی خطی

خیاط باشی

کاسب کار

سفره چی (بازی آشپزی ایرانی)