تگ - محمد صادق حاجی عزیزی

۱۲ اصل درساخت انمیشن

۱۲ اصل درساخت انمیشن این مقاله در رابطه با "بهبود طراحی انیمیشن ها با استفاده از اصول اولیه دیزنی" خواهد بود. با استفاده از این اصول می توان انیمیشن های بهتری خلق کرد. این اصول به عنوان قواعد ۱۲ گانه دیزنی  نامیده می شوند ، که اولین بار در کتاب "انمیشن دیزنی توهم زندگی" در سال ۱۹۸۱ منتشر شد. در ادامه ۶ اصل از ۱۲ اصل مذکور بررسی و ۶ اصل باقیمانده در پست های بعدی معرفی می شوند. ۱- اصل فشردگی و...